Het traject maakt gebruik van diverse middelen bij de uitvoering. Zo krijgen deelnemers een ‘blended’ deskundigheidsbevordering aangeboden, en maken scholen gebruik van de programma’s Bouw! en Letterprins.

> bekostiging: zie onderaan de pagina


Deskundigheidsbevordering Dyslexie in transitie (blended learning)

Iedere school, die deelneemt aan een of meerdere trajecten, volgt ook een training. Het betreft praktische ondersteuning om de trajecten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

We maken in de training gebruik van ‘blended learning’, oftewel een combinatie van online leren en contactonderwijs. In de training staat de uitwisseling van kennis tussen verschillende experts (leerkrachten, ib’ers en leesspecialisten) centraal. De training bestaat uit drie bijeenkomsten (van elk 2,5 uur) en een online leeromgeving met bronnenmateriaal en opdrachten. Deelnemers voeren deze online modules thuis of op school uit, en werken samen in leerteams van 4 à 5 personen.

De wederzijdse wisselwerking en kennisoverdracht is erop gericht om de dagelijkse praktijk van de begeleiding van leerlingen te versterken. Dit gebeurt door online te werken aan de vergroting van theoretische kennis, maar ook door praktisch aan de slag te gaan met opdrachten in de eigen praktijk en hierover zowel online als in bijeenkomsten met elkaar van gedachten te wisselen.

De blended learning training draagt bij aan een verbetering van de praktijk, maar ook aan de verbetering van de training. De ervaringen en praktijkkennis van de deelnemers vormt namelijk een wezenlijk onderdeel van het aanbod in de training.

De training is geaccrediteerd door het Registerleraar (24 registeruren) en is ontwikkeld door de projectleiding, het schoolbestuur en Eduseries.

Bekijk de animatie over wat blended learning betekent voor Dyslexie in transitie


Bouw!

Bouw! is een computergestuurde interventieprogramma om leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4 te helpen voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen van vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.

In studies van de Universiteit van Amsterdam is onderzocht of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het programma volgden, een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep.

Zie verder: www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw


Letterprins

Letterprins is een leesgame in app-vorm waarmee jonge lezers (groep 3 en 4) spelenderwijs hun woordkennis en leesprestaties kunnen verbeteren.

Om goed te leren lezen is het voor kinderen essentieel om te oefenen, wat niet altijd gepaard gaat met enthousiasme. De leesgame Letterprins maakt het leren lezen leuk! Het spel draait om een kind dat de verdwaalde Letterprins ontmoet en met hem op avontuur gaat. Samen moeten ze door te leren lezen, via letterherkenning, het oefenen van woordjes en begrijpend lezen, de weg naar het kasteel van de Letterprins terugvinden. Letterprins leert het kind niet lezen, maar het kind helpt Letterprins. Dit verhoogt het plezier en de motivatie van het kind. Daarnaast is er na het doorlopen van ieder level een beloning in de vorm van een (virtuele) sticker, ster of een persoonlijke videoboodschap. De videoboodschap kan worden ingesproken door bijvoorbeeld ouders of leerkrachten (Goed gedaan, Lars!!!).

Kenmerken van Letterprins:

  • kind en ouder of leerkracht spelen samen
  • gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
  • afgestemd op het leesniveau van het kind
  • voor gebruik in professionele omgeving

In de leesgame is kennis verwerkt uit diverse onderzoeken naar leren lezen, gedaan door taalkundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zie verder: www.monkeybizniz.com/letterprins


Bekostiging preventieve dyslexiezorg

 De gemeente hanteert vanaf 1 januari 2019 een integraal budget, waarbij aan de gecontracteerde aanbieders een lump sum bedrag is toegekend. Dit bedrag is berekend op basis van het gemiddelde aantal kinderen in de EED-trajecten van de afgelopen jaren, met daaraan toegevoegd extra middelen voor preventieve dyslexiezorg.

  • Voor preventieve dyslexiezorg is een budget van € 1.800,– per leerling (per school, 2 leerlingen, per jaar).
  • Ervan uitgaande dat een curatief traject tussen de € 5.000 en € 6.000,– kost, wordt er per kind dat niet wordt doorverwezen een aanzienlijke besparing gerealiseerd.
  • De doorverwezen kinderen volgen een verkort en dus goedkoper diagnostiektraject.

Er zijn heldere afspraken gemaakt over de gezamenlijke bekostiging: Onderwijs betaalt onderwijs (casemanagers, deelname onderwijszorgteam, professionalisering leerkrachten/ib’ers, ict-programma Bouw!) en zorg/gemeente betaalt zorg (preventieve zorginzet van behandelaar op de school, deelname onderwijszorgteam). Zie ook onderstaande tabel.

Samenwerkingsconvenant Voor deze samenwerking is een Samenwerkingsconvenant ‘Preventieve en Integrale Dyslexiezorg 2019-2023’ opgesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden van gemeente, schoolbesturen en gecontracteerde dienstverleners zijn vastgelegd. Daarin is ook de gezamenlijke poortwachtersfunctie belegd. De gemeente Sittard-Geleen heeft hiermee een mijlpaal bereikt die landelijk navolging verdient.

Overzicht van gezamenlijke bekostiging: uitvoerende uren per leerling gedurende een half jaar


De kosten voor overleg in onderwijszorgteam, professionalisering en stuurgroep zijn hier niet opgenomen. Ook deze kosten worden gezamenlijk gedragen.